مهمترین اخبار حقوقی هفته اول تیر ماه 99

مهمترین اخبار حقوقی هفته اول تیر ماه 99 خبر مرگ قاضی منصوری یکی از متهمان پرونده اکبر طبری، ادامه رسیدگی به پرونده طبری و ... پربازدیدهای اخبار حقوقی  در هفته اول تیر ماه 99   بود.