آرای قضایی در ترازوی نقد و تحلیل

بررسی احکام دادگاهها, بررسی رای دادگاه, محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی, پژوهشکده حقوق خصوصی, پژوهشگاه قوه قضاییه