صدور حکم  قتل عمد برای محمد علی نجفی

صدور حکم  قتل عمد برای محمد علی نجفی وکیل مدافع محمدعلی نجفی از رای صادره شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران در دور سوم رسیدگی به پرونده موکلش خبر داد.