محکومیت جدید برای حفاران غیرمجاز

محکومیت جدید برای حفاران غیرمجاز «محکومیت حبس متهم به حفاری غیرمجاز به مجازات تهیه و نصب ۳۰ عدد تابلو مشخص کننده حدود آثار تاریخی و نیز تعیین حریم ۳۰ اثر تاریخی تبدیل شد.»