وظایف مدیر تصفیه بعد از ورشکستگى 

وظایف مدیر تصفیه بعد از ورشکستگى  پس از آن که دادگاه حکم ورشکستگى تاجر را صادر کرد، ضمن صدور حکم يا حداکثر تا پنج روز بايد شخصى را به نام مدير تصفيه تعيين کند تا به‌ عنوان قائم‌مقام تاجر، وظايف خود را در مورد حفظ و نگهدارى و نیز اداره اموال تاجر انجام دهد و پاسخگوى طلبکاران تاجر هم باشد.