مجازات ورشکستگی به تقلب و  ورشکستگی به تقصیر

مجازات ورشکستگی به تقلب و  ورشکستگی به تقصیر در مجازات‌های مقرر برای تاجر ورشکسته طبق ماده ۶۷۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد و طبق ماده ۶۷۱ قانون مذکور مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا دو سال حبس است. 

مجازات ورشکستگی

ورشکستگی را می‌توان به سه نوع ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.

بررسی جرم ورشکستگی به تقصیر

مبدا مرور زمان در ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده است و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. 

Go to Top