تکلیف مطالبه دیه در صورت اقرار دو نفر به جنایت

هرگاه كسی اقرار به جنایت موجب دیه كند سپس شخص دیگری اقرار كند كه مرتكب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به كذب یكی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یكی از آن دو نفر مطالبه دیه كند.