نحوه مسدود کردن وجه چک 

برای مسدود کردن «چک» باید چه اقداماتی انجام شود  صدور [...]