نحوه اصلاح رای دادگاه

نحوه اصلاح رای بعد از صدور دادنامه هرگاه اشتباه مادی عبارتی در صدور رأی حادث شود که معروف به سهو قلم است مانند اشتباه در ذکر مشخصات اصحاب دعوی، موضوع از مصادیق اشتباه رأی محسوب می شود.