نحوه صدور اجراییه

مطابق با قانون، برای اجرای هر حکمی لازم است که پیش از آغاز عملیات اجرایی، اجراییه صادر شود. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

معنی اجراییه و نحوه صدور آن به زبانی ساده

اجراییه و نحوه صدور آن به زبانی ساده در محاکم دادگستری اجرای حکم منوط به صدور و ابلاغ اجراییه به فردی که محکوم شده است می باشد به عبارت دیگر صرفا حضور در جلسات دادرسی ، ارائه دفاع و صدور حکم به نفغ خواهان برای اجرای حکم کافی نیست و بعد از طی شدن تمام این مراحل ، ذی نفع پرونده می بایست از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید .

Go to Top