نحوه جلوگیری از اجرای حکم قطعی

نحوه جلوگیری از اجرای حکم قطعی طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی پس ازشروع برای اجرای حکم قطعی، مامور اجرا توانایی تعطیل یا توقف و یا قطع کردن اجرای حکم را ندارد مگر اینکه دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادرکرده و یا دادگاهی که صلاحیت دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد از اجرای آن جلوگیری نماید و یا طبق قوانین ذی نفع توقف اجرای حکم قطعی شده را خواستار شود .

چگونگی اجرای حکم در دادگاه

مراحل اجرای حکم در دادگاه اگر کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نشود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت محکوم له با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌ کند . اجرای حکم در دادگاه مراحل مختلفی دارد و باید این مراحل سپری شوند. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، باید مراحل زیادی طی شود.

Go to Top