غرامت دستمزد و میزان آن

مدت پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی است که سازمان تامین‌ اجتماعی تشخیص دهد که فرد قادر به کار کردن نیست. مدت پرداخت غرامت دستمزد در هر شرایطی غرامت دستمزد کارگر از روز اول پرداخت می‌‌شود به غیر از موردی که کارگر به جهت بیماری در بیمارستان بستری نشود.