مشاوره با وکیل جرائم اینترنتی

در حال حاضر با  پیشرفت کارها وبه سمت الکترونیکی شدن در فضای مجازی و بستر اینترنت استفاده از مشاوره با وکیل اینترنتی نیز رو به افزایش است البته با وجود همه ی تاثیرات مثبتی که اینترنت بر روی انجام امور دارد و می توان به صورت بهینه از آن بهره برد، ولی این فضا بستری مستعد برای ارتکاب انواع جرم ها را نیز فراهم می کند لذا وکیل جرایم اینترنتی می بایست با اشراف کامل بر علوم مربوط بر اینترنت قدرت تجزیه و تحلیل و تطبیق اقدامات مجرمانه را با قانون داشته باشد.