افرادی که مورد عفو قرار نمی گیرند

جرایمی که مشمول عفو نمی شوند بر اساس قانون  ، عفو شامل متهمان بسیار زیادی می‌شود و محکومانی که حکم قطعی گرفته‌اند، می‌توانند از عفو استفاده کنند که  مرتکبان برخی از جرایم مشمول استفاده از عفو نمی شوند .

انواع عفو و آثار آن

عفو دو قسم دارد عفو عمومی و عفو خصوصی. ذیلاً شرایط و آثار هریک از این دو قسم را بررسی می‌کنیم. در جرایم مختلف از جمله جرم قتل هم امکان عفو وجود دارد.

Go to Top