قوانین و احکام مربوط به قرار وثیقه

قوانین مربوط به قرار وثیقه قرار وثيقه شديدترین قرار تأمین کیفری بعد از قرار بازداشت موقت و تنها قرار تأمینی است که به‌موجب آن مالی توقیف می‌شود جهت آشنایی با قرار وثیقه نظر خوانندگان محترم را به نکات ذیل جلب می نماییم .