شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌ که برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.