کیف قاپی و مجازات آن

امروزه کیف قاپی به یکی از جرایم شایع تبدیل شده است  معمولا کیف قاپی به انگیزه های مختلف و بیشتر توسط معتادان و سارق هایی که به علت فشار اقتصادی مجبور به دزدی شده اند رخ می دهد .