عواقب قانونی ترک منزل توسط زن یا شوهر

عواقب قانونی ترک منزل توسط زن یا شوهر هر یک از زوج یا زوجه ممکن است منزل مشترک را ترک کنند که این اقدام می‌تواند عواقبی برای هر یک از آنها به دنبال داشته باشد.