قرارداد فرانشیز چیست و چگونه منعقد می‌شود؟

 با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قرارداد فرانشیز نمی‌توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین‌المللی و صاحبان‌نظر این حوزه بپردازیم.