آشنایی با قرار تأمین کیفری در پرونده‌های کیفری

مفهوم قرار, مفهوم قرار تامین, انواع قرار‌های تأمین قضایی, معنی تامین, مشاوره حققوقی تامین