دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از اختراع و طرح‌های صنعتی

دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از اختراع و طرح‌های صنعتی طرح صنعتی و برند زیرمجموعه‌های مالکیت صنعتی هستند که قانونگذار ما در مورد این موارد در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری اقدام به قانونگذاری و حمایت از مالکان و صاحبان این امور کرده است.