تصویب‌نامه تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

تصویب‌نامه, تعیین نصاب معاملات موضوع ماده, ۳, قانون برگزاری مناقصات, ماده 3 قانون برگزاری مناقصات