نشانی دادگاههای کیفری یک استان تهران

تهران ، خیابان پانزده خرداد، نبش خیابان داور ، ادگاههای کیفری یک استان تهران

تلفن: ۳-۳۳۹۱۲۹۸۳- ۳۳۱۱۱۴۰۲-۳۳۹۱۷۰۰۱

۳-۳۳۹۹۱۲۴۱۰-۳۳۹۰۰۹۷۳

فاکس: -۳۳۹۱۰۹۲۹- ۳۳۹۶۴۷۴۴