نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت

آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵ هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۵ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­ روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که در این آیین­ نامه به اختصار «قانون» نامیده می­ شود، است.
الف ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر یک از شرکت‌های بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت نموده باشد.
پ ـ بیمه‌نامه: سند بیمه اجباری جهت پوشش خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و سند بیمه حوادث راننده به ترتیب مقرر در مواد (۲) و (۳) قانون.
ت ـ انتقال‌دهنده: مالک وسیله نقلیه که در مدت اعتبار بیمه­ نامه مالکیت وسیله نقلیه خود را براساس ماده (۴) این آیین­ نامه به انتقال­‌گیرنده منتقل کرده است.
ث ـ انتقال‌‌گیرنده: شخصی که مالکیت وسیله نقلیه در مدت اعتبار بیمه‌­نامه با توجه به ماده (۴) این آیین­‌نامه به صورت قطعی به وی منتقل شده است.
ج ـ سابقه تخفیف عدم خسارت: کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت بدنی یا مالی در بیمه‌­نامه اعمال شده باشد.
چ ـ سامانه جامع حوادث رانندگی: سامانه موضوع ماده (۴۱) قانون.
ح ـ سامانه الکترونیک: سامانه موضوع ماده (۵۵) قانون.
ماده۲ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخفیف عدم ­خسارت متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال­‌دهنده می­‌تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال‌گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.
تبصره۱ـ چنانچه انتقال­‌دهنده سابقه تخفیف عدم خسارت را با رعایت ضوابط این آیین‌­نامه به وسیله نقلیه متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه خود انتقال دهد، سابقه مذکور صرفاً متعلق به یکی از این اشخاص است.
تبصره۲ـ در صورت عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به انتقال گیرنده یا وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به انتقال‌­دهنده یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، بیمه­ گر موظف است گواهی داشتن سابقه تخفیف عدم خسارت را برای وی صادر کند.
تبصره۳ـ انواع وسایل نقلیه موضوع این آیین­‌نامه که انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آنها به یک‌دیگر مجاز است، به شرح زیر می‌­باشد:
الف ـ انواع موتور سیکلت (اعم از گازی و دنده‌­ای)
ب ـ انواع سواری
پ ـ اتو کار (استیشن، ون، مینی­‌بوس و اتوبوس)
ت ـ انواع وسایل نقلیه حمل بار (بارکش)
تبصره۴ـ چنانچه انتقال‌دهنده شخص حقوقی باشد سابقه تخفیف عدم­‌ خسارت فقط به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به همان شخص باشد، قابل انتقال است.
ماده۳ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه و عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت توسط انتقال‌­دهنده، خسارت­‌هایی که بیمه­ گر از محل بیمه‌­نامه برای حوادث بعد از زمان انتقال مالکیت وسیله نقلیه تا پایان مدت اعتبار بیمه­‌نامه پرداخت می­‌کند، سابقه بیمه­‌ای انتقال‌گیرنده محسوب می­‌شود و در سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال­‌دهنده منظور نخواهد شد.
ماده۴ـ مبنای احراز انتقال مالکیت وسیله نقلیه در این آیین‌­نامه، اطلاعات مندرج در سند مالکیت وسیله نقلیه است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کند.
ماده۵ ـ در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن، سابقه تخفیف عدم­ خسارت متعلق به آن با رعایت ضوابط این آیین­‌نامه به انتقال­‌گیرنده منتقل می­‌شود.
ماده۶ ـ سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه از رده خارج شده و همچنین سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه‌­ای که به موجب احکام مراجع قضایی با اجرای ثبت انتقال مالکیت می­یابند، با رعایت ضوابط این آیین‌­نامه قابل انتقال بوده و مشمول حکم ماده (۳) این آیین­‌نامه می‌باشد.
ماده۷ـ انتقال سابقه تخفیف عدم­ خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست.
ماده ۸ ـ بیمه‌­گر موظف است در اجرای ضوابط این آیین­نامه، اقدامـات زیر را به عمل آورد:
الف ـ اطلاعات بیمه‌­نامه­‌های صادره را از طریق سامانه الکترونیک به بیمه مرکزی ارسال نماید.
ب ـ سابقه تخفیف عدم خسارت را به همراه شماره ملی یا شناسه ملی بیمه­‌گذار در بیمه‌نامه وسیله نقلیه درج نماید.
پ ـ در زمان انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به وسیله نقلیه دیگر، سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال­‌دهنده را از سامانه الکترونیک استعلام نماید.
ت ـ بیمه‌­نامه انتقال­‌گیرنده را در زمان تمدید، بر اساس سوابق بیمه­‌ای وی صادر نماید.
ماده۹ـ بیمه مرکزی موظف است از طریق سامانه الکترونیک امکان ثبت و استعلام سابقه تخفیف عدم خسارت، براساس شماره ملی یا شناسه ملی بیمه­‌گذار برای بیمه­‌گر و امکان استعلام سابقه تخفیف عدم خسارت را برای بیمه­‌گذار فراهم نماید.
ماده۱۰ـ احکام این آیین­‌نامه شامل بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) قانون نیز می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری