اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲
 نامه شماره ۱۷۴۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
پیرو ابلاغیه «قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به شماره ۱۶۸۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷، به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره ۱۱۱۵۴/۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
نامه شماره ۱۱۱۵۴/۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸
حضرت حجت‌الاسلام و والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره ۱۱۹۷۵/۳۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه‌های زیر در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابلاغ می‌شود:
۱- ماده واحده:
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۳۱.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۳۱.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهارمیلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (۴.۴۳۸.۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (۳.۸۶۷.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- تبصره (۱۲):
در پاراگراف سوم بند (ج) تبصره (۱۲) رقم «یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به رقم «ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.
۳- در ردیف‌های بودجه:
– ردیف درآمدی شماره طبقه‌بندی ۱۶۰۱۶۵ با عنوان «کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی» به (۳۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.
– ردیف هزینه‌ای شماره ۳-۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- تقویت بنیه دفاعی- ارتقای توان دفاعی» به (۲۸.۰۱۹.۱۳۸) میلیون ریال اصلاح می‌شود.
– ردیف هزینه‌ای شماره ۶-۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- حفظ توان تولید صنایع دفاعی» به (۶.۹۱۷.۴۷۰) میلیون ریال اصلاح می‌شود.
علی لاریجانی- رییس‌ مجلس شورای اسلام
اصلاحیه, قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور, اصلاحیه قانون بودجه 97, متن کامل اصلاحیه قانون بودجه 97, دانلود اصلاحیه قانون بودجه 97