روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارث

یکی از مهمترین مدارک و مستندات لازم برای تقدیم دادخواست انحصار وراثت به شورای حل اختلاف اخذ  اظهارنامه مالیات بر ارث از اداره مالیاتی شهر یا حوزه ای است که متوفی در آن زندگی کرده و ارائه آن به شورای حل اختلاف است  . بر خلاف سال های قبا که برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث ناگزیر به مراجعه به اداره مالیات بود   هم اکنون  می توان از طریق  مراجعه به سامانه اینترنتی اداره دارایی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمود که در این نوشتار به جزییات آن اشاره می گردد .

نشانی سامانه اینترنتی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خوداظهاری مودیان مالیاتی، سامانه تحت وب تسلیم اظهارنامه الکترونیک مالیات ارث را به نشانی  https://ersportal.tax.gov.ir/View/authentication/login.jsp  طراحی و در این سامانه قرارداده است که مودیان محترم مالیاتی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و کلمه عبور، می بایست به سامانه اظهارنامه الکترونیک ارث مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اظهارنامه و ارسال آن اقدام نمایند.

افرادی که می توانند اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث  کنند 

طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارث وراث متوفی ( منفردا یا مجتمعا ) یاولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده ۱۷ این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه های حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود ، تسلیم نماید .

مدارک لازم برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث   

مالیات

                                   

۱ – رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها ومطالبات متوفی

۲ –  رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی .

۳ – رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگروصیتنامه موجود باشد .

۴ – در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵ – رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط

مطالعه بیشتر : نکات کاربردی انحصار وراثت و مالیات بر ارث

اموری که انجام آ نها  منوط به أخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث است 

بر اساس ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارث اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت ویا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند .

۱ –  بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایراشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهرو یا هرنوع مال دیگراز متوفی نزد خود دارند.

 ۲ – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نماید.

 ۳ – دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند.

۴ – شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد .

۵  – شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری و سایرنهادهای مالی .

۶ – صندوقهای دادگستری و صندوقهای ادارات ثبت اسناد و امالک کشور

مطالعه بیشتر : اموال مشمول مالیات بر ارث

راهنمای  ثبت اینترنتی  اظهارنامه الکترونیک مالیات بر ارث 

چنانچه زمان فوت متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ باشد، ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارث از طریق سامانه امکانپذیر نبوده و مؤدی باید حضوراً به اداره امور مالیاتی مربوط به آخرین نشانی محل سکونت متوفی مراجعه نماید.  چنانچه از زمان فوت متوفی یک سال و کمتر از یک سال گذشته باشد، نسبت به تکمیل و تسلیم فرم ۲۶ و نیز فرم ۳۴ اظهارنامه مالیات بر ارث (هر دو فرم) اقدام نمائید.

چنانچه از زمان فوت متوفی بیش از یک سال گذشته باشد، نسبت به تکمیل و تسلیم فرم ۳۴ اظهارنامه مالیات برارث ( فقط فرم ۳۴ ) اقدام نمائید .

توجه داشته باشید که پس از تکمیل، ثبت نهایی و ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارث و با دریافت پیامک کد رهگیری سیستمی همراه با اصل مدارک به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید .