تأثیر مدرک معادل کارشناسی ارشد و بالاتر در شرایط بازنشستگی

رأی شماره  ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حیث وجود قید «با ارزش علمی» در مدارک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر برای امکان درخواست ادامه خدمت تا ۳۵ سال

شماره پرونده:هـ ع/ ۹۷/۱۹۶۳      شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۵

تاریخ:  ۱۴/۲/۹۸

شاکی: آقای مجید ملکی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲؍۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۷۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۷/۶/۲۱ :

«شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱/۶/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند های ۴ و ۵ ردیف ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های دستگاه های اجرایی در رابطه با عبارت «تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر» مندرج در بند الف ماده ۱۰۳ قانون مذکور ، موارد زیر را به عنوان مصادیق عبارت فوق تعیین نمود.

بند ۱- مدارک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با ارزش علمی»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب درخواستی، تقاضای ابطال بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است: ایراد شکلی وارد بر بخشنامه این است که به تأیید رئیس جمهور نرسیده است. دادنامه شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. از لحاظ ماهوی نیز بند یک بخشنامه اجرای بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود کرده است. توضیح اینکه به موجب بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مذکور، دستگاه های اجرایی می توانند کارمند خود را با حداقل سی سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال سابقه برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته کنند در حالی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض عبارت «مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با ارزش علمی» قید شده و همین امر باعث شده تا عده زیادی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد نتوانند به حقوق مکتسبه خود دست یابند. زیرا مدرک کارشناسی ارشد اخذ شده از«مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» مدرک دانشگاهی محسوب نشده و دارندگان این مدرک از حق مذکور در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری محروم شده اند.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۴۱۴۴۹۶ مورخ ۶/۸/۱۳۹۷ دفاعیات خود را به شرح ذیل ارائه کرده است:

۱- عبارت «تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد» موضوع بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری به آن دسته از فارغ التحصیلانی اطلاق می گردد که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش پذیرفته شده و مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه ها اخذ می‌کنند. لذا مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مورد قبول نیست. مستند به نامه شماره ۸۷۲۲۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که شاکی مدرک کارشناسی ارشد خود را از آن دریافت کرده، هیچگونه مجوزی از شورای گسترش وزارت علوم ندارد و پذیرش دانشجو نیز از طریق کنکور سراسری نبوده و برگزاری دوره‌های مربوطه در مؤسسه مذکور صرفاً جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان مربوطه بوده است.

۲- مطابق نامه شماره ۱۶۲۴۹۶ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ رئیس جمهور وقت، طی تفویض نامه مذکور، کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های مربوط در زمینه اداری و استخدامی به حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار شده است. لذا ایراد شاکی مبنی بر عدم تأیید مصوبه مزبور توسط رییس جمهور وارد نیست.

* پرونده در جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند. بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌شود.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه مطابق بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، دستگاه های اجرایی می توانند کارمندان خود را با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته کنند و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۷۵-۷/۱۱/۱۳۹۲، بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰- ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (بخشنامه مورد شکایت) را به جهت اینکه کارمندان معادل تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون یاد شده دانسته بود ابطال نموده است ، لذا از آنجائیکه بند ۱ مصوبه مورد شکایت با مفاد ماده ۱۰۳ و رأی هیات عمومی انطباق دارد، از طرفی ایراد شاکی مبنی بر خروج شورای توسعه از حدود اختیارات خود وارد نمی باشد چراکه بند ۱ مصوبه مورد شکایت در واقع تکرار مفاد قانون است و تایید آن از سوی معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برابر تفویض اختیار رئیس‌جمهور وقت بوده است، بنابراین و من حیث‌المجموع مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریصادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری