طرح دعوای تهیه مسکن مستقل توسط زن

یکی از نخستین نیازهای آغاز زندگی مشترک، تهیه مسکن مستقل است. زوجین برای تشکیل خانواده به منزل مسکونی مستقلی نیاز دارند که وظیفه تهیه آن بر عهده زوج است. به عبارت دیگر طبق قانون پس از ازدواج زوج و زوجه هر دو تعهداتی دارند که تهیه مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی همه بر عهده زوج (مرد) است.

مسکن مناسب بخشی از نفقه زن محسوب می‌شود. این مسکن باید در شأن زوجه باشد و در صورتی که زوج این مسکن مستقل را تهیه نکند، زوجه می‌تواند از دادگاه درخواست کند که او را به تهیه مسکن ملزم کند. لازم به ذکر است که تشخیص شأن زوجه بر عهده دادگاه خواهد بود.
در خصوص مسکن مشترک زوجین ذکر این نکته ضروری است که انتخاب مسکن بر عهده زوج است؛ مگر در صورتی که به زوجه حق مسکن داده شده باشد.
در غیر این صورت زوجه (زن) باید حتما در منزلی زندگی کند که شوهر تهیه کرده و درصورت امتناع، به تمکین خود عمل نکرده و ناشزه شناخته شده و مستحق نفقه نخواهد بود.
اگر مرد برای همسر خود منزل مستقل فراهم نکند، موجب عسر و حرج زن می‌شود و در نهایت منجر به طلاق و جدایی خواهد شد. زیرا طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، زن می‌تواند به دلیل عدم تهیه مسکن توسط زوج، از او طلاق بگیرد.

 زندگی در منزل پدر شوهر

گاهی ممکن است پدر زوج خانه‌ای در اختیار زوجین قراردهد که در اینجا دو حالت قابل تصور است:
اگر این خانه مستقل از خانه شخص پدرشوهر باشد، مشکلی وجود ندارد، اما اگر در داخل خانه پدرشوهر باشد، به‎نحوی که نتوان آن را مستقل دانست، ممکن است موجب ایجاد عسر و حرج زن شود. 
به طور کلی تصمیم‌گیری در این موارد بسته به شرایط متفاوت خواهد بود و به نظر دادگاه بستگی دارد.

 مواردی که زن می‌تواند منزل جداگانه داشته باشد

اگر زوج اقامتگاه مشخصی نداشته باشد و برای زوجه مسکن تهیه نکند یا اگر در ضمن عقد یا پس از آن، زوج به زوجه حق مسکن بدهد، زوجه می‌تواند منزلی جداگانه از شوهر خود داشته باشد.
علاوه بر این، در برخی موارد زندگی زوجه در کنار زوج ممکن است خطرات جانی، مالی یا آبرویی برای او داشته باشد، که در این موارد با تشخیص دادگاه برای حمایت از زوجه به او اجازه داده می‌شود که منزلی جداگانه تهیه کند. در چنین شرایطی نفقه همچنان به عهده مرد خواهد بود.

 دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

برای تنظیم دادخواست کافی است فرم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را پر کرده و به دادگاه ارائه ‌کنید تا به درخواست شما رسیدگی ‌شود.
دادگاه خانواده‌ای‌ که در حوزه محل سکونت شوهر قرار دارد، مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست است.
البته در صورتی که زوج و زوجه هر کدام در دو استان متفاوت اقامت دارند، زن می‌تواند در دادگاه خانواده محل سکونت خود درخواست دهد.

 هزینه دعوای الزام به تهیه مسکن مستقل

دعوای الزام به تهیه مسکن مستقل، یک دعوای غیرمالی محسوب می‌شود و هزینه آن طبق دعاوی غیرمالی که معمولا مبلغ اندکی است، تعیین می‌شود.

 رابطه منزل مستقل و تمکین

همانطور که گفته شد، زوج موظف به تهیه مسکن مستقل برای زوجه است و این مسکن باید در شأن زن باشد و تا زمانی که زوج این منزل مناسب را تهیه نکند، نمی‌تواند زوجه را به تمکین ملزم کند.
بنابراین اگر زوج دعوای الزام به تمکین را زمانی مطرح کند که برای زوجه مسکن مستقل فراهم نکرده باشد،‌ دعوی او رد خواهد شد.
زوج باید اجاره‌نامه یا مبایعه‌نامه مسکنی که تهیه کرده است را به دادگاه ارائه کند. در مرحله بعد کارشناس از سوی دادگاه برای بررسی و بازدید از منزل فرستاده می‌شود و در صورتی زن به تمکین ملزم می‌شود که کارشناس این منزل را در شأن زن تشخیص دهد.