متن دادخواست استرداد جهیزیه

ریاست محترم دادگاه
با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند .
موکل اینجانب حسب سند نکاحیه شماره ۶ درمورخ۱۳۸۸/۱/۲۱ به عقد دائم خوانده محترم در آمده است و مطابق رسوم جاریه در بدو شروع زندگی مشترک ، جهیزیه خود را مشتمل بر اجناس وکالاهای مشروحه لیست پیوست با اخذ رسید تحویل خوانده داده است و زوج قریب به دو سال است که بدون ادای تکالیف شرعی و قانونی با توسل به بهانه های واهی وی را در منزل پدرش واقع در روستای … شهرستان …. به حال خود رها نموده است .
از آنجا که در حال حاضر جهیزیه متعلق به خواهان به شرح مذکور ، به طور امانی و صرفا با وصف انتفاع از آن ، در اختیار خوانده می باشد و علی رغم درخواست های مکرر وی تا کنون از استرداد آن استنکاف ورزیده و حاضر به تحویل آن نمی باشد ، با استناد به مواد ۶۱۹و۶۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸و۵۱۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست .
با تجدید مراتب احترام

 

دادخواست استرداد جهیزیه ، دانلود دادخواست استرداد جهیزیه ، متن دادخواست استرداد جهیزیه ، نمونه دادخواست جهیزیه ، مطالبه جهیزیه