نمونه دادخواست عدم تمکین زن

ریاست محترم  مجتمع قضایی خانواده  تهران
با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند .
خوانده محترم  به موجب رونوشت سند نکا حیه به شماره   ۲۶۴۷۶۴ سری الف /۸۹ صادره از دفتر ازدواج شماره  ۶۶   تهران   در مورخ   ۱۳۸۷/۱۲/۲۹  به عقد رسمی و دائم  خواهان در آمده و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی وی می باشد  .
لکن مشارالیه علی رغم  درخواستهای مکررزوج  و با وجود  فراهم بودن  وسایل و امکانات لازم ، با بهانه های واهی ،   از شروع  زندگی مشترک استنکاف  می ورزد.
لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۳ و ۱۱۱۴ قانون مدنی ،  صدور حکم بر الزام خوانده محترم به تمکین مورد استدعاست .
با احترام

نمونه دادخواست ، نمونه دادخواست تمکین ، دانلود دادخواست تمکین ، دادخواست تمکین ، دادخواست عدم تمکین زوجه ،نحوه نوشتن دادخواست تمکین ، تمکین تمکین زوجه