نشانی دادسراي ناحيه ۲۴ ( مبارزه با قاچاق و ارز)

تهران – خيابان شريعتي – نبش معلم

تلفن دادسراي ناحيه ۲۴ ( مبارزه با قاچاق و ارز)

تلفن: ۵-۸۸۴۱۵۱۱۱

صلاحیت دادسراي ناحيه ۲۴ ( مبارزه با قاچاق و ارز)

رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و ارز