نشانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

تهران، نبش میدان ۱۵ خرداد

تلفن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

شماره های تماس : ۰۲۱۳۵۰۵۱۱۱۱ – ۰۲۱۳۳۱۱۱۰۲۶ الی ۳۳