نشانی دادسرای ناحیه ۲۰ (انقلاب)

 خیابان شریعتی – نبش خیابان معلم

تلفن دادسرای ناحیه ۲۰ (انقلاب)

۵ الی ۸۸۴۱۵۱۱۱

صلاحیت دادسرای ناحیه ۲۰ (انقلاب)

تمامی كلانتری‌های تهران و آگاهی مركز