نشانی دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستي)

چمران خیابان سئول – خیابان رشید یاسمی- نبش کوی مهتاب

تلفن دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستي)

صلاحیت نشانی دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستي)

رسیدگی به امور محجورین, صغار, سفیه, مجنون و اموال بلاصاحب و بلاوارث و پرونده های مربوط به خانواده های بی سرپرست در این دادسرا انجام می شود.
شعبه ۲۴۷ (۱۷۱۷ قدیم) و ۲۴۸ (۱۷۱۸ قدیم) از شعب مجتمع قضائی خانواده یک در این مجتمع مستقر هستند.