نشانی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران (پولی بانکی)

خ فاطمی- روبروی سازمان آب

تلفن دادسرای ناحیه ۳۶ تهران (پولی بانکی)

۸۸۹۹۷۶۰۳ و ۸۸۹۹۷۴۱۵

صلاحیت دادسرای ناحیه ۳۶ تهران (پولی بانکی)

جرایم پولی و بانکی، دربستر تبادل ناسالم پول درجامعه، قابل تحقق است. دریافت وام های کلان با بهره های پایین وبدون تودیع وثیقه مناسب، فعالیت درحوزه پولی وبانکی، بدون دریافت مجوز ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درقالب تعاونی های اعتباری وخروج از موضوع تشکیل تعاونی های اعتباری، جذب سرمایه های نقدی مردم با وعده پرداخت سود کلان وبدون منشا مشخص، انتقال سرمایه های جذب شده به حساب اشخاص خارج از مجموعه تعاونی های اعتباری وبه عبارتی پولشویی ومخفی کردن منشا ومبدا سرمایه های جذب شده از مردم، مصادیق وتعاریفی از جرایم پولی و بانکی را برای ما روشن می کند. پیشگیری از ارتکاب جرایم پولی و بانکی، باتصحیح قوانین قبلی وتدوین قوانین جدید، امکان اعتماد مردم وسپرده گذاران به نظام پولی وبانکی کشور را، افزایش خواهد داد. تشکیل دادسراهای تخصصی که از وظایف قوه قضاییه درقانون آیین دادرسی کیفری جدید، بیان شده است، گامی بزرگ جهت پیشگیری ازوقوع جرایم پولی و بانکی ورسیدگی فوری به جرایم مربوط به پولشویی، ارز، بورس، بیمه ومسایل بانکی را درپی خواهد داشت. آیا ازماهیت جرایم پولی و بانکی اطلاعی دارید؟ به چه جرایمی جرایم پولی و بانکی اطلاق می شود؟ دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی چه وظایفی دارد؟ دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی درکدام شهرها تشکیل شده است؟ بررسی تخصصی جرایم پولی و بانکی، شرح صلاحیت و وظایف دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی وهمچنین معرفی وکیل متخصص جرایم پولی و بانکی درتهران، از مباحث مطروحه این مقاله، که توسط مشاورین حقوقی گروه وکلای مهر نگاشته شده است مورد بررسی وتدقیق قرارگرفته است.

مصادیق جرایم پولی و بانکی

از مهم ترین جرایم پولی و بانکی که قابل ذکر می باشد، جرم پولشویی می باشد. تعریف جرم پولشویی درمقاله ای باهمین عنوان در وب سایت موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، قابل مطالعه می باشد. جرایم پولی و بانکی از جرایم اقتصادی است ولی به صورت خاص ومشخص با اموری مرتبط است که درحوزه پول مطرح می شود، جرایمی از قبیل جرایم مرتبط با ارز، بورس، بیمه وجرایم مالیاتی مرتبط باپول از جمله جرایم پولی و بانکی هستند که قابل قرارگرفتن درمصادیق جرایم پولی و بانکی هستند. دریافت وام های کلان وبا بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی وگشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات وصادرات، استفاده اعتبارات اخذ شده درمحلی غیر از محل تصویب، تقلب درمعاملات بورس، تبانی وتقلب درتوزیع ارز در صرافی ها، خرید وفروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل وتاسیس بانک یا موسسه اعتباری یا تعاونی مالی وپولی بدون مجوز بانک مرکزی وهمچنین جابجایی سرمایه های بانک ها وموسسات اعتباری مجاز تحت نظر بانک مرکزی به نام اشخاص ثالث، از مهم ترین جرایم پولی و بانکی می باشد که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی می باشد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی

باتوجه به مشکلات پیش آمده توسط موسسات پولی وبانکی غیر مجاز که با نام تعاونی اعتباری وموسسه مالی واعتباری تحت عناوین ونام های مختلف اقدام به جذب سرمایه های مردم وبه کار گیری ناسالم این سرمایه ها دربخش های واسطه گری، وبراساس اجازه قانون آیین دادرسی کیفری جدید، قوه قضاییه موظف به تشکیل دادسراهای تخصصی شده است. دادسراهایی مانند دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای نظامی، دادسرای ویژه اطفال، دادسرای ویژه کارکنان دولت، دادسرای ویژه جرایم پزشکی، دادسرای ویژه جرایم رایانه ای، دادسرای ویژه امنیت، از دادسراهای تخصصی محسوب می شوند که فقط به جرایم حوزه تخصصی خود رسیدگی می کنند. باتصویب رییس قوه قضاییه، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، درشهر تهران افتتاح وآغاز به کار نموده است. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، در خیابان فاطمی تهران واقع شده وتنها دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پولی و بانکی می باشد.صلاحیت ورود به جرایم پولی و بانکی این دادسرا، تمام کشور است ومالباختگانی که از موسسه های اعتباری وبانک های غیر مجاز درسراسر ایران شکایتی داشته باشند، می توانند به این دادسرا درتهران مراجعه وشکایت خود را مطرح نمایند. رسیدگی یکپارچه وتخصصی به جرایم پولی و بانکی اشخاص ونهادها در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، می تواند امکان رسیدگی سریع تر واحقاق حقوق سپرده گذاران بانکی وهمچنین ضرر دیدگان جرایم پولی و بانکی را فراهم آورد.

منابع قانونی جرایم پولی و بانکی

ازجمله قوانینی که درحوزه جرایم پولی و بانکی قابل مطالعه واستناد می باشد، می توان به قانون پولی وبانکی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پولشویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسه های غیر مجاز، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری، عنوان تحصیل مال نامشروع واخلال درنظام پولی وبانکی کشور اشاره نمود. همچنین قانون مبارزه با قاچاق ارز نیز می تواند مورد استفاده واستناد باشد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت در دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی

علاوه بر تنظیم شکایت کیفری که دراصطلاح حقوقی به آن شکواییه اطلاق می شود وابطال تمبر وهزینه دادرسی لازم، مدارک ذیل جهت طرح شکایت در دادسرای جرایم پولی و بانکی لازم است.

کارت ملی
اسناد ومدارکی که ثابت کننده شکایت باشد
ارجاع به کارشناس
هرگونه سند ومدرکی که به موضوع شکایت مرتبط است