نشانی دادسرای ناحیه ۸ تهران

بزرگراه (اتوبان) رسالت – خیابان اثنی عشری- نبش کوچه شهید موسوی

تلفن دادسرای ناحیه ۸ تهران

تلفن ۲۲۵۲۸۴۱۰، ۲۲۵۲۷۰۸۴، ۲۲۵۲۷۳۹۷، ۲۲۵۲۷۸۶۱، ۲۲۵۲۷۵۶۹، ۲۲۵۲۸۰۵۹، ۲۲۵۲۷۵۹۶، ۲۲۵۲۸۳۶۴، ۲۲۵۲۸۷۳۱

صلاحیت دادسرای ناحیه ۸ تهران

حوزه پوشش بخش هایی از مناطق ۴ و ۷ تهران