نشانی دادگاه های تجدید نظر استان تهران

تهران میدان هروی – خیابان وفامنش

تلفن دادگاه های تجدید نظر استان تهران

 

صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان تهران

رسیدگی به پرونده های تجدید نظر شهرستان های استان تهران