نشانی دادگاه ويژه شاهد

تهران – خيابان طالقاني – خيابان فرصت – نبش موزه شهدا

تلفن دادگاه شاهد

شماره های تماس : ۰۲۱۸۸۳۰۶۸۳۱ الی ۳

صلاحیت دادگاه شاهد

دعاوي حقوقي و خانواده استان تهران و دعاوي كيفري كشوري