دانلود دادخواست مهر و موم تركه

نمونه دادخواست مهر و موم تركه

تعيين خواسته وبهاي آن      :    مهر و موم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل ومنضمات دادخواست :   كپي مصدق : ۱-گواهي انحصار وراثت شماره ۲- ” مدرك مورد نياز ديگر “
رياست محترم شوراي حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت متوفي “
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:
شادروان فرزند مورث قانوني خوانده/ خواندگان در تاريخ (روز/ماه/سال) در محل اقامت دائمي خود در در گذشته اند و اينجانب به شماره شناسنامه و خوانده/ خواندگان به ترتيب به شماره‌هاي شناسنامه ورثه حين الفوت مي باشيم كه گواهي انحصار وراثت صادره به شماره مورخ (روز/ماه/سال) صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان ” مستند قانوني وراثت مي باشد. نظر به اينكه لازم است ما ترك صورت برداري گردد و بيم حيف و ميل آن تا قبل از صورتبرداري مي رود فلذا به استناد مواد ۱۶۷ ، ۱۶۸و۱۷۵ قانون امور حسبي صدور قرار مهر و موم تركه مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – انگشت
کلمات کلیدی
دانلود دادخواست مهر و موم ترکه ، متن دادخواست مهر و موم ترکه ، نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ،
دادخواست مهر و موم ترکه ، نحوه نوشتن دادخواست مهر و موم ترکه ، نحوه توقیف ترکه