نشانی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران، بزرگراه ستاری، بلوار شهید مخبری، نبش خیابان ایران زمین

تلفن دیوان عدالت اداری

 ۰۲۱۵۱۲۰۱