محدودیت فاصله و محدودیت حد نصاب جمعیتی برای تأسیس داروخانه متوقف شد

 رأی شورای رقابت در پرونده شکایت فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی به نحوه صدور مجوز تأسیس داروخانه صادر شد.
به گزارش اختبار به نقل از مرکز ملی رقابت، در شکایت شکایت فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی چنین آمده است:
«در حال حاضر، تنها مرجع صدور مجوز تأسیس و تایید صلاحیت داروخانه‌ها و نظارت بر آن ها بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) می باشد. دو محدودیت حد نصاب جمعیت و فاصله برای مجوز تأسیس داروخانه‌ها وجود دارد. تعیین این دو حد نصاب، موجب ایجاد محدودیت در صدور مجوز برای فارغ التحصیلان متقاضی تأسیس داروخانه و یا تبدیل وضعیت داروخانه‌های روزانه به شبانه روزی شده است.»
بر همین اساس شکات خواستار حذف محدودیت‌های شرط فاصله و جمعیت در تأسیس و یا تبدیل وضعیت داروخانه‌ها در آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها از سوی وزیر بهداشت شدند.
در نهایت رأی شورای رقابت به شرح زیر صادر شد:
«با توجه به اینکه عمل به مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ جهت صدور مجوز تأسیس داروخانه باعث ممانعت و مشکل کردن ورود بنگاه های جدید به بازار می شود و این محدودیت با منطق اشباع بازار به منظور حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه های موجود وضع شده است لذا این اقدام به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون، اخلال در رقابت و همچنین به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رویه ضد رقابتی تشخیص داده شد و به منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و توقف رویه ضد رقابتی، رای به توقف مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ که به منزله عدم پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار می باشد، داده شد.»
مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:
ماده ۴. به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری یا روستائی، حد نصاب جمعیتی برای تأسیس داروخانه شرح جدول الف تعیین می گردد.
جدول الف ـ حد نصاب جمعیتی تأسیس داروخانه‌های روزانه و شبانه روزی:
حد نصاب جمعیت
داروخانه روزانه
داروخانه شبانه روزی
۱
تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت
۷۰۰۰ نفر
۷۰۰۰۰ نفر
۲
از ۲۵۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۶۰۰۰ نفر
۶۰۰۰۰ نفر
۳
از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت
۵۰۰۰ نفر
۵۰۰۰۰ نفر
۴
بیش از یک میلیون نفر جمعیت
۴۵۰۰ نفر
۴۵۰۰۰ نفر
تبصره ۱ـ تعیین اولویت تأسیس داروخانه براساس ضوابط اعلام شده خواهد بود.
تبصره ۲ـ در مناطقی که به تشخیص دانشگاه به تعداد داروخانه بیشتر از حدنصاب جمعیت نیاز باشد مراتب در کمیسیون دانشگاه بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
تبصره ۳ـ مِلاک جمعیت، آمار مأخوذه از اداره کل آمار و اطلاعات اُستانداری مربوطه در همان سال می باشد.
تبصره ۴ـ تا شصت و پنج هزار نفر جمعیت شهر یا روستا، یک داروخانه شبانه روزی به تشخیص دانشگاه تأسیس خواهد شد.
تبصره ۵ـ دانشگاه علوم پزشکی محل طبق ضوابط مجاز است برای کلیه داروسازان  شاغل در حِرَف مرتبط که، حداقل ۲۰ سال سابقه کار مفید (در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و ۱۸ سال سابقه کار (در شهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت) در داخل کشور داشته باشند و تاکنون تحت هیچ عنوان مؤسس داروخانه نبوده اند خارج از نصاب جمعیتی و به شرط بومی بودن و کسب حداقل امتیاز محل، مجوز تأسیس داروخانه با تأیید کمیسیون قانونی تنها برای یک مرتبه صادر نماید.
ماده ۱۵. فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر با توجه به جمعیت شهرها و طبق جداول زیر تعیین می گردد.
تبصره ۱ـ فاصله های مندرج در “جداول ب، ج و د”، حداکثر تا ۵% تغییر قابل اغماض است.
تبصره ۲ـ احتساب فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر از وسط در ورودی اصلی داروخانه مبدأ تا وسط در ورودی اصلی داروخانه جدید از کوتاهترین فاصله محل عبور عابر پیاده براساس عُرف محل (نظر دانشگاه) خواهد بود.
تبصره ۳ـ رعایت فواصل موجود در جدول الف بین داروخانه‌های شبانه روزی و روزانه برای تأسیس و یا انتقال داروخانه‌های جدید روزانه یا شبانه روزی نیر الزامی است.
تبصره۴ـ درصورتیکه حداقل ۱۰ مطب فعال پزشکی در فواصل ذکر شده برحسب جمعیت جدول “د” در شعاع حریم قانونی داروخانه دایر موجود در محل طبق ضوابط اعلام شده وجود داشته باشد، تأسیس یا انتقال محل داروخانه‌های بعدی به ازاء هر ۱۰ مطب فعال با تصویب کمیسیون دانشگاه بلامانع است. در این صورت حداقل فاصله داروخانه جدید از داروخانه موجود به یک چهارم فواصل مندرج در جداول “ب و ج” کاهش خواهد یافت.
جدول ب ـ فاصله داروخانه‌های روزانه از یکدیگر بر مبنای جمعیت شهر:
۱
تا  ۲۵۰ هزار نفر جمعیت
۵۰ متر
۲
از ۲۵۰ هزار نفر تا  ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۱۰۰ متر
۳
از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت
۱۵۰ متر
۴
بیش از یک میلیون نفر جمعیت
۲۰۰ متر
جدول ج-  فاصله داروخانه‌های شبانه روزی از یکدیگر بر مبنای جمعیت شهر :
۱
تا  ۲۵۰ هزار نفر جمعیت
۲۵۰ متر
۲
از ۲۵۰ هزار نفر تا  ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۵۰۰ متر
۳
از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت
۱۰۰۰ متر
۴
بیش از یک میلیون نفر جمعیت
۱۵۰۰ متر
جدول د-  فاصله داروخانه‌های روزانه دایر از مطب ها بر مبنای جمعیت شهر:
۱
تا  ۲۵۰ هزار نفر جمعیت
۲۵ متر
۲
از ۲۵۰ هزار نفر تا  ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۵۰ متر
۳
از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت
۷۵ متر
۴
بیش از یک میلیون نفر جمعیت
۱۰۰ متر
رفع محدودیت تاسیس داروخانه, رای شورای رقابت, تاسیس داروخانه, اجازه تاسیس داروخانه, مجوز تأسیس داروخانه‌