نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا

قرار ترک تعقیب در دادسرا صادر می‎ شود و معمولا زمانی اتفاق می‎ افتد که میان شاکی و متهم توافقاتی من باب رفع ضرر از شاکی، صورت می‎ گیرد و بر مبنای آن تعقیب متهم تا یک سال متوقف می‎ شود.

قرار ترک تعقیب (ترک محاکمه) در زمره قرارهایی است که در دادسرا صادر می‎ شود و معمولا زمانی اتفاق می‎افتد که میان شاکی و متهم توافقاتی من باب رفع ضرر از شاکی ، صورت می‎ گیرد و بر مبنای آن تعقیب متهم تا یک سال متوقف می‎ شود.

اما اگر متهم به تعهد خود در ظرف یک سال، عمل نکند، شاکی می‎ تواند فقط برای یک مرتبه دیگر، تقاضای تعقیب مجدد متهم را مطرح کند.
در همه جرایم قابل گذشت می‎ توان تقاضای ترک محاکمه را در دادسرا (قبل از ارسال پرونده به دادگاه) مطرح کرد. 
یعنی صدور قرار ترک محاکمه فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان‎پذیر است و اگر قرار جلب دادرسی (قرار مجرمیت) صادر شده و پرونده به دادگاه کیفری ارسال شود، امکان صدور قرار ترک محاکمه وجود نخواهد داشت.
نکته مهم این است که صدور قرار ترک تعقیب در زمره اختیارات دادستان است و به هیچ وجه از سوی هیچ یک از طرفین دعوا (شاکی یا متهم) قابل اعتراض نیست.
ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می‎ تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‎ کند. شاکی می‎تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

 نکاتی در خصوص صدور قرار ترک تعقیب

در جرایمی مانند جرایم اطفال و افراد کمتر از ١٨ سال که پرونده مستقیما به دادگاه ارسال می‎شود و در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام نمی شود، می‎ توان از قاضی دادگاه کیفری، صدور قرار ترک محاکمه را تقاضا کرد و او با توجه به موجود بودن شرایط در ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور قرار، می‎ کند.
با صدور قرار ترک محاکمه اگر متهم در زندان باشد، فورا آزاد می‎شود و اگر متهم با قرار وثیقه، آزاد باشد، وثیقه او نیز آزاد می‎شود.
با صدور قرار ترک محاکمه، اگر اموالی از متهم توقیف شده باشد، آن اموال نیز آزاد می‎شود.