نشانی مجتمع قضايي وليعصر

تهران – ضلع جنوبي پارك شهر – ساختمان روزنامه رسمي كشور

تلفن مجتمع قضايي وليعصر

۰۲۱۵۵۶۰۴۰۹۵ الی ۹

صلاحیت مجتمع قضايي وليعصر

رسیدگی به دعاوي كيفري مناطق ۱۲ و ۱۱ تهران