نشانی مجتمع قضایی اقتصادی

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی ، خیابان مستعلی

تلفن مجتمع قضایی اقتصادی

۰۲۱۶۶۵۷۵۸۶۰ الی ۳