نشانی مجتمع قضایی بعثت

تهران، ضلع شمالی ترمینال جنوب (خزانه)

تلفن  مجتمع قضایی بعثت

۰۲۱۵۵۳۲۱۵۲۰ الی ۵

صلاحیت مجتمع قضایی بعثت

دعاوي حقوقي مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران و دعاوي كيفري مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران