آدرس مجتمع قضایی خانواده ۲

تهران، ونک ، بلوار دانشجو ، خیابان عدالت

تلفن مجتمع قضایی خانواده ۲

۰۲۱۸۸۷۷۳۶۲۱ الی ۲

صلاحیت مجتمع قضایی خانواده ۲

دعاوي خانواده مناطق ۶ و ۳ و ۲ و ۱