نشانی مجتمع قضایی قدس

خیابان سیمین بولیوار- خیابان انصارالمهدی – روبروی دانشگاه

تلفن مجتمع قضایی قدس

۰۲۱۴۴۳۷۰۲۵۰ الی ۴

صلاحیت مجتمع قضایی قدس

رسیدگی به دعاوي كيفري مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ و ۹ و ۵ و ۲ تهران