نشانی مجتمع قضایی قدوسی

خیابان شهید مفتح جنوبی – پایین تر از میدان هفت تیر – روبروی ورزشگاه شهید شیرودی

تلفن مجتمع قضایی قدوسی

۰۲۱۸۶۰۷۳۱۵۳ – ۰۲۱۸۶۰۷۳۱۱۷

صلاحیت مجتمع قضایی قدوسی

رسیدگپی به دعاوي كيفري مناطق ۷ و ۶ و ۳ تهران
شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع شهید قدوسی، رسیدگی تخصصی به جرایم پزشکی و دارویی را برعهده دارد.