نحوه شرکت در مزایده الکترونیک اموال منقول 

۱) متقاضی شرکت در مزایده (مزایده گر) می بایست اقدامات زیر را به انجام برساند.

الف- ثبت نام در سامانه مزایده الکترونیک دولت و اخذ گواهی امضاء الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور.

ب- مراجعه به وب گاه های https://www.tamliki.ir/ و یا https://eauc.setadiran.ir/ انتخاب ردیف مورد نظر و تودیع سپرده و ثبت قیمت پیشنهادی به صورت الکترونیک.

ج-سپرده شرکت درمزایده معادل ۱۱ %مبلغ پایه هر ردیف بوده و متقاضی موظف است این مبلغ را بصورت الکترونیکی و از طریق وبگاه های فوق الذکر پرداخت ویا تودیع فیش واریزی، چک تضمینی و چک رمزدار به نام سازمان نزد یکی از مدیریت ها و یا اداره های سازمان در استانها.

۲) فهرست بالاترین قیمتهای پیشنهادی و اسامی برندگان یک روز پس از پاین آخرین مهلت ارائه پیشنهاد از طریق وب گاه های فوق الذکر اعلام می گردد و این اعلام به منزله اعلان رسمی به برندگان اول و دوم می باشد.

۳) سپرده سایر افراد شرکت کننده در مزایده (به جز نفرات اول و دوم) پس از اعلام قطعی برندگان بصورت الکترونیکی به حساب آنها مسترد خواهد شد.

۴) سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در هر مرحله از مزایده حتی پس از اعلام برنده مزایده بنا به هر علت تا قبل از تحویل تمام یا قسمتی از مال مختار و ماذون میباشد و بابت رد، هیچگونه خسارتی پرداخت نمی گردد و به خریدار صرفاً آنچه را که سپرده عودت داده می شود.

۱) شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط ضمنی و حل اختلاف توسط کمیسیون معاملات سازمان می باشد.

۶) پس از انجام تشریفات مزایده و اعلام نفرات اول و دوم، برنده مزایده کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش و افحش را از خود سلب وساقط نمود و در صورت وجود هر گونه عیب در کالا، مزایده گزار(سازمان) از تمام عیوب کالا تبری نموده است.

۷) برنده اول ظرف مدت ۳روز (۲۷ ساعت) از تاریخ اعلام برنده، مکلف به واریز وجه بصورت الکترونیک یا فیش واریزی و دریافت حواله می باشد و در صورت عدم واریز مبلغ پیشنهادی توسط برنده اول در مهلت مذکور و یا واریز وجه و عدم اخذ حواله، سپرده وی ضبط می گردد و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

۸) خریداران موظف می باشند حداکثر ظرف مدت ۳ روز اداری پس از دریافت حواله نسبت به خروج کالا از انبار اقدام نمایند و در صورتیکه خریدار در موعد مقرر نسبت به واریز وجه و دریافت حواله اقدام نماید ولی در موعد تعیین شده جهت تحویل و خروج کالا از انباار اق دامی بعمل نیاورد به ازاء هر روز تاخیر تا مدت ده روز ۲ %مبلغ فروش بابت هزینه انبارداری از وی اخذ خواهد شد و تاخیر بیش از ده روز بعنوان انصراف خریدار تلقی و معامله فسخ می گردد که در این صورت هزینه انبارداری در مدت فوق از وجوه واریزی کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

۹) با انقضاء ۳ روز اداری از تاریخ اعلام برندگان در تابلو اعلانات مدیریتها و اداره های سازمان در استانها و وب گاه های مورد اشاره، برنده دوم باید به سازمان مراجعه تا در صورت عدم واریز وجه توسط برنده اول نسبت به واریز وجه و تحویل کالا اقدام نماید در غیر این صورت مفاد بندهای ۷،۸ و۱۱ در مورد برنده دوم نافذ می باشد.

۱۰) چنانچه خریدار در موعد مقرر نسبت به واریز وجه اقدام و حواله تحویل کالا را نیز دریافت نماید ولی در مهلت تعیین شده ۳ روز برای خروج کالا انصراف خود را به صورت مکتوب و مثبوت اعلام نماید معامله فسخ و صرفاً ودیعه ایشان ضبط خواهد شد.

۱۱) با توجه به اطلاعات کامل ارائه شده از کالا در وب گاه و نیز فراهم بودن امکان رویت کالا توسط خریدار، اعتراض بعدی درخصوص نقص کالا از حیث کیفیت مسموع نخواهد بود و ثبت نهایی قیمت پیشنهادی بصورت الکترونیک توسط خریدار بمنزله پذیرش شرایط شرکت در مزایده بوده و هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۱۲) درمعاملات وسائط نقلیه دارای پلاک انتظامی، هزینه های مربوط به عوارض سالیانه(از سال ساخت خودرو تا سال فروش)، جرائم ناشی از تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و کلیه هزینه های نقل و انتقال و خرج محضر به شرح اعلامی در فرم اطلاع رسانی ردیفهای مزایده بعهده خریدار می باشد. در خصوص وسائط نقلیه دارای پلاک کار از قبیل (کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی بوس، وانت بار و تاکسی) علاوه بر موارد فوق الذکر، مالیات مشاغل نیز (ازسال ساخت خودرو تا سال فروش) بعهده خریدار می باشد.

۱۳) در معاملات خودروهای دارای پلاک انتظامی و وارداتی فاقد پلاک انتظامی، کلیه هزینه های شماره گذاری به عهده خریدار بوده و خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از خرید نسبت به اخذ سند شماره گذاری(کاردکس) از سازمان و شماره گذاری خودرو اقدام نمایاد. در غیر اینصورت پرداخت هرگونه هزینه زائد بر موارد اعلامی در شرایط مزایده وهمچنین هرگونه مسئولیت ناشی از عدم شماره گذاری خودرو به علت تغییر در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده خریدار بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. بعلاوه هرگونه هزینه و مسئولیت ناشی از تردد خودرو با پلاک انتظامی قبلی بر عهده خریدار خواهد بود.

۱۴) وسایط نقلیه اوراقی می بایست توسط خریدار ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از تحویل اوراق گردد. بدیهی است تبعات عدم اجرای آن به عهده خریدار می باشد.

۱۱) سند شماره گذاری خودرو (کاردکس) اعم از دارای پلاک و وارداتی فاقد پلاک انتظامی صرفاً بنام خریدار مزایده صادر خواهد شد.

۱۶) برای خودروهایی که از نظر راهور ناجا غیرقابل شماره گذاری تشخیص داده شوند (از قبیل خودروهای راهسازی، کشاورزی، اوراقی و…) کاردکس شماره گذاری صادر نگردیده و صرفاً نسبت به صدور حواله بنام خریدار اقدام و در صورت استعالم مراجع قانونی و صلاحیتدار اداری، گواهی فروش توسط مدیریت یا اداره استانی مربوطه صادر خواهد شد.

۱۷) رفع مشکالات احتمالی (مربوط به زمان قبل از فروش) در مراجع قضایی، انتظامی و اداری بعهده سازمان می باشد.

۱۸) صدور هرگونه کاردکس، تایید کاردکس، انواع گواهی های مربوط به خودروهای قابل شماره گذاری صرفا توسط مدیریت فروش انجام خواهد شد واستانها نمی توانند راساً اقدام نمایند.

۱۹) ۹ %مبلغ پیشنهادی بعنوان مالیات بر ارزش افزوده (در موارد مشمول) علاوه بر مبلغ پیشنهادی از خریداران اخذ خواهد شد و در مواردی که کالا شامل ارزش افزوده نمی باشد صرفا ۱۱ درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان کارمزد سازمان مشمول مالیات به ارزش افزوده می گردد.

۲۰) چنانچه بخشی از کالاهای مندرج در یک حواله قابل تحویل نبوده و ارزش آن بخش بیش از ۲۱ %ارزش کل حواله باشد، در صورت عدم تمایل برنده مزایده برای تحویل کالا، نسبت به ابطال حواله و بازپرداخت وجه واریزی توسط خریدار اقدام خواهد شد. درصورتیکه ارزش کالاهای غیرقابل تحویل حواله معادل یا کمتر از ۲۱ %ارزش کل حواله باشد خریدار موظف به دریافت بخش قابل تحویل می باشد و در صورت استنکاف خریدار از تحویل کالای قابل تحویل، به ازای هر روز تاخیر تا مدت ۱۱ روز، ۲ %مبلغ فروش بابت هزینه انبارداری از وی اخذ خواهد شد و تاخیر بیش از ده روز بعنوان انصراف خریدار تلقی و معامله منفسخ می گردد. در این صورت هزینه انبارداری در مدت فوق از وجوه واریزی کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

۲۱) مزایده گر مجاز به ثبت بیش از یک پیشنهاد برای هر ردیف(پارتی) از مزایده در سیستم نمی باشند.

۲۲) مزایده گر باید مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نباشد.

۲۳) در خصوص کالاهای مشمول طرح شبنم، برنده مزایده موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط می باشد.

۲۴) شرایط فوق الذکر مالک عمل کمیسیون معاملات در رفع اختلافات احتمالی خواهد بود.

۲۱) کالاهایی که به شرط صادرات فروخته می شوند،تابع قوانین و مقررات گمرک در خصوص صادرات این گونه کالاها می باشند.