مسئول پرداخت دیه در صورت متواری شدن راننده

سوال
برادر من تصادف منجر به جرحی داشت که ضارب متواری شد و تا کنون هم شناسایی نشده است با این وصف آیا ما می توانیم دیه را از بیت المال دریافت کنیم؟
پاسخ وکیل
اگر متهم متواری باشد و امکان دسترسی به او نباشد، پس از صدور حکم، دیه از محل صندوق تامین خسارات پرداخت می‌شود.
مسئول پرداخت دیه, دیه راننده فراری, پرداخت دیه با متواری شدن راننده, دیه, مشاوره حقوقی دیه